اعضاء هیات مدیره
نام : نصرالله
نام خانوادگي: سخايي
سمت: رييس هيات مديره
نام : محمد نور
نام خانوادگي: ضيايي
سمت: نايب رييس
نام : كرامت الله
نام خانوادگي: يوسفي
سمت: منشي هيات مديره
نام : خداداد
نام خانوادگي: مجيدي
سمت: مسئول امور مالي
نام : احمد
نام خانوادگي: عابدي
سمت: عضو هيات مديره
نام : اسماعيل
نام خانوادگي: پيراسته
سمت: عضو هيات مديره
نام : دكتر اردشير
نام خانوادگي: رزمپور
سمت: عضو هيات مديره
نام : امرالله
نام خانوادگي: طلوعي
سمت: بازرس
نام : رامين
نام خانوادگي: خلوتي
سمت: مدير عامل
مشاهده سابقه پرداختهای خیرین