كميته زكات

 

بسم الله الرحمن الرحیم

آيين نامه داخلي کميته زکات موسسه خيريه وخدمات اجتماعي احسان خنج

فصل اول: نام وهدف

ماده 1- نام اين تشکيلات کميته جمع آوري وتوزيع زکات وصدقات موسسه خيريه وخدمات اجتماعي احسان خنج مي باشدکه دراين آيين نامه ازاين پس به اختصارکميته زکات خوانده مي شود.

ماده 2- اهداف کلي کميته زکات

بند1- احياء سنت وروش رسول اکرم(ص)وخلفاي راشدين دراخذوتوزيع زکات باتوجه به نصوص قرآنی.

بند2- ترويج روحيه پرداخت زکات دربين مردم.

بند3- دريافت زکات وصدقات ازمومنين زکات ده وزکات پرداز.

بند4- هدايت وکاناليزه کردن صدقات سرگردان درجامعه.

بند5- شناسايي منابع زکات وخيرات.

بند6- برنامه ريزي واتخاذ راهکارهاي اصلي مناسب درجهت ارتقاءکيفي مسائل فوق الذکر.

بند7- شناسايي فقراء ومساکين وکساني که به نص قرآن جزءمستحقين زکات مي باشند وتعيين اولويت نيازآنان و ارائه و پرداخت کمکهاي لازم ضروري به آنان درحدامکان.

بند8- ايجادشغل ودرصورت استطاعت کميته براي افرادي که توانايي کارکردن را دارند امابه عللي جزء طبقه زکات بگيرجامعه شده اند.

بند9- مبارزه بافرهنگ گداپروري درجامعه.

بند10- اقدام مناسب وممکن درجهت توزيع عادلانه وارائه مناسبترين وشايسته ترين کمکهاوخدمات به نيازمندان ومحرومان وتغييربنيادي زندگي آنان بمنظور ابرازخلاقيت واستعدادها جهت خودکفايي وخودتواني وداشتن يک زندگي مستقل غيرمتکي وشرافتمندانه.

فصل دوم : اصول کلي

ماده 4 : اصول حاکم برهيئت زکات

بند 1- رعايت کليه قوانين واصول اسلامي

بند 2- توجه به اصل مشورت وشوري درتصميم گيري واجتناب ارخودمحوري وتصميم گيري هاي فردي

بند3 – احترام به نظرات وآراء وسلايق سايراعضاء وتوجه به آنان.

بند 4 – رعايت نظم وانضباط دراموروحضوربه موقع درجلسات.

بند 5 – التزام به اجراي تصميمات وبرنامه هاي کميته زکات.

فصل سوم : تشکيلات کميته زکات

اين کميته ازيک هسته مرکزي ودوکميسيون تحقيق و توزيع تشکيل مي شود

ماده 5 تشکيلات هسته مرکزي

بند 1- هسته مرکزي داراي 7 نفر عضواصلي است که ازميان هيئت مديره موسسه وياخارج از آن باتصويب هيئت مديره انتخاب خواهدشد.

تبصره 1- حضوريک نفرکارشناس شرعي درجمع کميته زکات الزامي است.

تبصره 2 – براي ارتباط هرچه بيشترمابين کميته زکات وهيئت مديره موسسه عضويت يک نفر ازاعضاء هيئت مديره موسسه در کميته زکات الزامي است.

بند 2- جهت شرکت فعالانه اعضاء دراموراجرائي وبرنامه ريزي کميته دراولين جلسه خوديک نفربه عنوان رئيس – يک نفربه عنوان نايب رئيس يک نفربعنوان منشي ويا دبير يک نفربعنوان خزانه دار بارأي اکثريت اعضاءانتخاب مي نمايد وبقيه اعضاء عضوعادي کميته خواهندبود ومسئوليت مشترک خواهندداشت .

بند 3 – مدت دوره فعاليت هيئت برابر با دوره جاري هيئت مديره موسسه خواهدبودکه درانقضاي دوره هيات مديره فعاليت آن  خاتمه خواهديافت ويا دردوره جديدابقاء خواهدشد.

فصل چهارم : وظايف تشکيلات وزيرمجموعه ها

ماده 6 – وظائف هسته مرکزی

بند1 – برنامه ريزي جهت انجام هرچه بهتر جذب زکات وصدقات وتوزيع آن

بند2 – برنامه ريزي جهت چگونگي ارتباط باخيرين – تجار و انجمن هاي خيريه.

بند 4 – تعيين ميزان کمک به مستمري بگيران.

بند5 – تصويب وام قرض الحسنه درضرورتهاازمنابع مالی غيراززکات

بند 6 – تصويب هزينه هاي کلان پزشکي – زلزله زدگان وآتش سوزي وغيره ازمنابع مالی غير اززکات.

بند7 – تعيين بودجه وتصويب احداث کارگاه ومراکز ايجادشغل براي نيازمندان ونظارت بر آنهاازمنابع مالی غيراززکات.

بند 8- تحقيق وشناسايي منابع اعم ازحقيقي وحقوقي.

بند9- بررسي راهکارهاي جديدبراي تشويق وترغيب مسلمين به پرداخت زکات وصدقات به اين کميته.

بند10 – انجام امورتبليغاتي که بيانگر هدف کميته وتشويق خيرين مي باشد.

تبصره1 – امورتبليغاتي بامشورت وهمکاري کارشناس شرعي کميته انجام مي گيرد.

بند11 – مراجعه به خيرين وپرداخت کنندگان زکات جهت توجيه وتشويق آنان .

بند12 – ثبت اموال جمع شده ازطرق حضوري دردفتر ودادن رسيد به پرداخت کنندگان وتحويل اموال به خزانه دار ودريافت رسيد.

ماده 7 وظايف رئيس کميته

بند1 – ايجادهماهنگي ميان اعضاء کميته وکميته هاي مختلف موسسه وکميسيون های زيرمجموعه.

بند2 – کنترل واداره جلسات وجلوگيري ازضايع شدن وقت.

بند 3 – پيگيري اجراي مصوبات کميته.

بند4 – نظارت برکارکميسيون ها واطلاع برعملکرد آنها.

ودرنهايت تذکردادن به اعضائي که غيرموجه درجلسات حضورنمي يابند ويادرانجام امور محوله کوتاهي مي کنند.

بند5- پرداخت حقوق مستمري بگيران مصوبه کميته.

بند 6 – پرداخت وام قرض الحسنه مصوبه کميته .

بند 7- مسئوليت امضاء نامه ها ومکاتبات اداري وغيره.

بند8- ارسال گزارش فعاليتهاي کميته زکات به هيئت مديره موسسه حداقل هرسه ماه يکبار ويا درهنگام درخواست هيئت مديره.

بند 9 – تعيين وقت جلسات واعلام به امضاء .

تبصره1 – بمنظور تسريع وتسهيل دراموراجرائي درصورت غيبت رئيس ،نائب رئيس که بارأي اعضاء انتخاب شده است داراي تمامي وظائف واختيارات وي (رئيس) مي باشد.

ماده 8 – وظايف خزانه دار ياحسابدار

بند1 – تحويل گرفتن وثبت اموال جمع شده نقدي وجنسي دردفاتر مخصوص با آدرس ومشخصات خيرين محترم .

بند2 – محاسبه وثبت ورودوخروج اموال وکليه عمليات وفعاليتهاي مالي دردفاتر مخصوص.

بند3 – اعلام مجموع دريافتها وپرداختها جاري وآخرين موجودي حساب به اعضاء هيئت مديره.

تبصره1 – کميته زکات داراي حساب بانکي مستقل به نام کميته زکات مي باشد که بادو امضاء ( رئيس وخزانه دار کميته ) قابل برداشت است.

تبصره 2 – حفظ ونگهداري دفترچه حساب بانکي بعهده خزانه دارمي باشد.

بند4 تهيه گزارش عملکرد يک ساله وارائه  آن به خيرين

ماده 9 وظايف منشي يا دبير

بند1 – تنظيم وثبت صورتجلسه تصميمات اتخاذ شده توسط کميته دردفتر مخصوص وبه تأييدرساندن آن.

بند2- بايگاني اسنادومدارک طبقه بندي کردن آنها وحفظ ونگهداري مهر کميته.

بند3– تهيه گزارش ماهانه عملکرد کميته.

بند 4- مهرکردن نامه ها پس ازامضاء رئيس کميته وارسال آنها.

ماده 9 – وظايف کارشناس شرعي

بند1 – تطبيق تصميمات باشريعت اسلام درصورت لزوم مشورت باعلماوگرفتن فتوي واعلام حدنصاب زكات فطربه کميته درموقع مقرر.

بند2 – نظارت برتبليغاتي که درراستاي اهداف کميته انجام مي گيرد.

ماده10  –کميسيون تحقيق و توزيع

بند 1وظايف کميسيون ها

الف – معرفي افرادمعتبروسرشناس جهت عضويت که بعدازتصويب کميته زکات آنها رادراين امرخطير ياري کنند.

تبصره 1- تعداداعضاي کميسيون بستگي به موقعيت ونظرمسئول کميسيون وتصويب کميته زکات دارد.

تبصره 2 – افراداين کميسيون مي توانندازاعضاي کميته يا موسسه ويا افرادخارج از اين تشکيلات باشد.

تذکر- افراد اين کميسيون بايد داراي حسن اخلاق ورفتار و رازدارباشند به گونه اي که مستحقين به راحتي بتوانند حرف ونيازشان رامطرح نمايند.

ب – ( تعيين نمايندگان يا رابطين درمحلات يا مساجدتحت فعاليت وثبت دردفتر مخصوص باآدرس ومشخصات نوع فعاليت آنان)

ج – شناخت انواع فقر ومحروميت وعلل وعوامل بروزآن.

د – شناخت محرومان واقعي وتعيين اولويت نيازآنان وتشکيل پرونده مخصوص وتهيه کارت اولويت بندي شده

ه – بررسي تقاضاها ونامه هاي نيازمندان و جواب آنان دراسرع وقت ممکن.

و – تعيين مدت وميزان نيازمندي ونوع کمکهاي مناسب حال آنها وجلوگيري ازسوء استفاده افرادغيرنيازمند.

تبصره 3 – سقف کمک مستقيم کميسيون ها به نيازمندان درابتداي هرسال توسط کميته تعيين مي گردد.

ز – توزيع صحيح زکات وقرباني – فطريه خيرات وسايرکمکها ي مردمي مصوب کميته زکات درچارچوب ضوابط مربوطه.

ح – بررسي نياز و امکان ايجادکارگاه ها ومراکز ايجاد شغل براي مستحقين زکات با هدف خودکفاکردن آنان.

ط- ارائه گزارش ازفعاليتهاي انجام شده به کميته زکات حداقل هرسه ماه يک بار.

ي – ارائه تحقيقات خود به کميته  زکات درصورت درخواست.

فصل پنجم: تشکيل جلسات واستيضاح

ماده 11 –جلسات کميته زکات وکميسيون ها

جلسات کميته زکات هردو ماه به رياست رييس کميته درغياب اوبوسيله نائب رئيس اوتشکيل مي شود( جلسات کميسيون ها به رياست مسئول کميسيون  حداقل هردو ماه يکبار بااعضاي مربوطه جهت رسيدگي به امور تشکيل مي گردد.)

تبصره 1 – درصورت نيازوصلاحديد رئيس کميته مي توان جلسات راکاهش يا افزايش دهد.

ماده 12- حضوراعضاءدرجلسه کميته زکات بادعوت رئيس صورت خواهدگرفت وباحداقل دوسوم اعضاء آن رسميت مي يابد.

ماده 13- کميته زکات درمقابل هيئت مديره موسسه مسئوليت دارندلذا هيئت مديره موسسه حق استيضاح هريک ازاعضاء درحضوررئيس نسبت به عملکردآن دارند.

تبصره1- کسي که ا ستيضاح مي شود حداکثر يک هفته فرصت جمع آوري دفاعيات دربرابرسوالات رادارد.

تبصره 2 – درصورت رأي عدم اعتماد دوسوم حاضرين هيئت مديره موسسه ، عضومورد نظر برکنارمي شود.

تبصره3 درصورت برکناري ويا استعفاي يکي اراعضاء کميته زکات باپيشنهاد کميته زکات وتصويب هيئت مديره موسسه فرد مناسب ديگري انتخاب ومعرفي مي شود.

تذکر7 – هرگونه تغييروتحول درآيين نامه بايدبه تأييد کميته زکات وهيئت رئيسه موسسه برسد.

اين آيين نامه در5 فصل، 13 ماده، 49 بند، 14 تبصره، و4 تذکر تدوين وبه تأييداعضاء کميته زکات  و هيئت مديره موسسه خيريه وخدمات اجتماعي احسان خنج رسيد.

 

 

مشاهده سابقه پرداختهای خیرین