معاونت فرهنگي

 

                                                                     بسمه تعالي

آيين نامه کميته فرهنگي موسسه خيريه

و خدمات اجتماعي احسان خنج

فصل اول: عنوان و اهداف:

ماده 1 : تعريف:

کميته فرهنگي موسسه خيريه و خدمات اجتماعي احسان خنج کميته اي است که با استناد به ماده 8  اساسنامه زير نظر موسسه خيريه تشکيل شده و در راستاي احياي فرهنگ صحيح اسلامي و نشر و تبليغ آن در جامعه فعاليت مي کند.

ماده 2 : اهداف کلي کميته فرهنگي:

کميته فرهنگي با توجه به مفاد مندرج در آيين نامه به فعاليت و انجام وظيفه محوله مي پردازد که اهم اين اهداف به شرح ذيل مي باشد:

بند 1- پرورش نسل جوان و تشويق آنها به فعاليت در زمينه هاي فرهنگي و کمک به رشد استعداد آنها .

بند 2- ترويج فرهنگ کتابخواني با ايجاد کتابخانه و راه اندازي مراکز عرضه ،فروش يا اجاره کتاب، سي دي، نوار صوتي و تصويري، مجلات و نشريات.

بند 3- برنامه ريزي و ترتيب دادن اردو هاي علمي- تفريحي و باز ديد از مراکز فرهنگي ، صنعتي و سياحتي و تاريخي.

بند 4- راه ا ندازي کلاسهاي آموزشي، دوره هاي کوتاه مدت يا بلند مدت،سمينار ، ميز گرد، نمايشگاه و جلسات سخنراني و ... در زمينه هاي مختلف فرهنگي، ديني، اجتماعي، پرورش و آموزش خانواده.

بند 5- تهيه و تأمين امکانات مورد نياز و ايجاد سالنهاي مختلف از قبيل سالنهاي اجتماعات، کنفرانس، نمايش.

بند 6- اخذ امتياز نشريات و تهيه چاپ و توزيع آن ( روز نامه ، هفته نامه، ماهنامه، و فصلنامه).

بند 7- چاپ و انتشار کتاب و مقالات و ترجمه متون و کتب.

بند 8- تأسيس فرهنگسرا ،مهد کودک، کودکستان ، مدارس غير انتفاعي ، چاپخانه، زبانکده ، آموزشگاه علمي و مراکز توريستي و ...

بند 9- ايجاد گروههاي هنري و تجهيز آنها به وسايل سمعي بصري و رهبري و حمايت از آنها براي اجراي تواشيح، سرود

بند 10- تهيه نوارهاي صوتي و تصويري و سي دي از جلسات مختلف فرهنگي ، اجتماعي، ديني و مناسبتهاي مختلف.

بند11- دعوت از اساتيد و صاحبنظران و کارشناسان مسائل فرهنگي ، اجتماعي، ديني و ترتيب دادن جلسات سخنراني و پرسش و پاسخ و غيره با هماهنگي هيأت مديره موسسه.

بند 12- برنامه ريزي و برگزاري کلاسهاي آموزشي با همکاري نهادهای مربوطه  و نظارت بر عملکرد آنها.

بند13- همکاري و تشريک مساعي با مؤسسات و انجمنهاي فرهنگي مشابه براي انجام فعاليتهاي مشترک.

بند 14- برنامه ريزي و برگزاري مسابقات مختلف علمي،ديني، فرهنگي،ورزشي و مقاله نويسي به منظور ايجاد رقابت سالم و ارتقاء سطح کيفي جامعه.

بند 15- برنامه ريزي و راه ا ندازي رشته هاي مختلف هنري و فرهنگي.

فصل دوم: اصول کلي:

ماده 3) اصول کلي حاکم بر کميته فرهنگي:

بند الف – توجه به اصل مشورت و شوري در تصميم گيري و اجتناب از خود محوري و تصميم گيري هاي فردي.

بند ب – رعايت نظم و انضباط در امور و حضور به موقع در جلسات .

بند ج – التزام به اجراي تصميمات و برنامه هاي کميته .

ماده 4) تشکيلات کميته فرهنگي:

بند 1) اعضای اين هيأت 7 نفر خواهند بود که از ميان هيأت مديره موسسه و يا خارج از آن و به پيشنهاد هر يک از اعضا ء موسسه و تصويب هيأت مديره موسسه انتخاب خواهند شد.

تبصره : براي ارتباط هر چه بيشتر ما بين کميته فرهنگي و هيأت مديره مؤسسه ، عضويت حداقل يک نفر از اعضاء هيأت مديره در کميته فرهنگي الزاميست.

بند 2) جهت تقسيم کار و شرکت فعالانه اعضاء در امور اجرايي و برنامه ريزي کميته، در اولين جلسه يک نفر به عنوان رئيس و يک نفر به عنوان نائب رئيس و يک نفر به عنوان دبير و يک نفر پيگير امور مالي انتخاب مي شوند .بند 3) مدت دوره فعاليت کميته برابر با دوره اجرايي هيأت مديره خواهد بود که در انقضاي دوره مؤسسه فعاليت آن خاتمه و يا در دوره جديد ابقاء خواهد شد.

فصل سوم: وظايف تشکيلات و گروههاي زير مجموعه کميته فرهنگي:

ماده 5) وظايف رييس و نايب رييس کميته :

بند 1) ايجاد هماهنگي ميان اعضاي کميته.

بند2) بر قرار کردن ارتباط لازم با افراد فرهنگي و شخصيتهاو خيرين براي پيشبرد امور کميته.

بند 3) کنترل و اداره جلسات و جلوگيري از ضايع شدن وقت.

بند 4) نظارت بر اجراي برنامه ها و انجام وظايف محوله بر اعضاء ، هياتها و واحد هاي مختلف کميته.

بند 5) مسئوليت امضاء و ممهور نمودن نامه ها و مکاتبات اداري و غيره.

بند 6) ارسال گزارش فعاليتهاي کميته به هيئت مديره حداقل هر سه ماه يکبار و يا در هنگام در خواست آنها.

بند 7) تذکر به اعضايي که غير موجه در جلسات حضور نمي يابند و يا در انجام امور محوله کوتاهي مي کنند.

تبصره : به منظور تسريع و تسهيل در امور اجرايي در صورت غيبت رييس ، نايب رييس داراي تمامي وظايف و اختيارات وي مي باشد.

ماده 6) وظايف دبير کميته:

بند 1) تنظيم و ثبت صورت جلسات کميته در دفتر مخصوص و به تاييد رساندن آنها.

بند 2) بايگاني اسناد و مدارک و طبقه بندي آنها و حفظ و نگهداري مهر کميته و کليه آثار فرهنگي مورد نياز.

بند 3) تهيه گزارش ماهانه عملکرد کميته.

بند 4) مهر کردن نامه ها پس از امضاء با توجه به ماده 5 و ارسال آنها.

ماده 7) وظايف امورمالي:

بند1) بر آورد و تهيه و تنظيم هزينه هاي مالي مصوبات کميته و ارائه به هيأت مديره بمنظور موفقيت و تأمين اعتبار.

بند 2) پيگيري ، درخواست و دريافت هزينه هاي مربوطه از هيأت مديره.

بند 3) اقدام به جمع آوري کمکهاي مالي از صاحبان خير و واريز به حساب مؤسسه .

بند4) برسي و ثبت کليه امور مالي ، دريافتها و پرداختها در دفتر مخصوص.

ماده 8) تشکيل واحد هاي جنبي:

کميته فرهنگي مي تواند براي تسريع و تسهيل در انجام امور مربوطه و رسيدن به اهداف مندرج در ماده 2 اقدام به تشکيل گروههاي کاري -  مشورتي مختلف نمايد که برخي از اين گروهها تحت عناوين زير مي توانند وجود داشته باشند :

الف) واحد جوانان

ب) هيئت برگزاري مسابقات

ج) واحد سمعي بصري

د) واحد انتشارات

ه) واحد تبليغات

و) واحد آموزش

تذکر: هر يک از اين گروهها و اعضاء فعال در آنها تحت نظر کميته فرهنگي فعاليت مي نمايند.

تبصره: هر يک از گروهها و واحد هاي فوق الذکر و گروههاي ديگري که بعد با تشخيص کميته فرهنگي تشکيل مي شود مي توانند براي تنظيم امور مربوط به خود ، اقدام به تهيه آيين نامه داخلي – پس از تاييد کميته فرهنگي – براي خود نمايند

 

 

                     فصل چهارم:  تشکيل جلسات و استيضاح

 

ماده 9) چگونگي تشکيل جلسات :

بند 1) جلسات کميته فرهنگي به رياست رييس کميته و در غياب وي به وسيله نايب رييس حداقل ماهي يکبار تشکيل مي شود .

بند2) در صورت نياز و صلاحديد رييس کميته مي توان جلسات را کاهش يا افزايش داد.

بند3) تشکيل و حضور اعضاء در جلسه کميته فرهنگي با دعوت رييس کميته و اعلام قبلي صورت خواهد گرفت و جلسات با نصف باضافه يک اعضاء رسميت مي يابد.

ماده10) کيفيت استيضاح:

بند1) کميته فرهنگي در مقابل هيئت مديره مؤسسه مسئوليت دارد لذا هيئت مديره حق استيضاح هر يک از اعضاء در حضور رييس کميته نسبت به عملکرد او را دارد.

بند 2) کسي که استيضاح مي شود حداکثر يک هفته فرصت جمع آوري دفاعيات خود در برابر اتهامات را دارد.

بند3) در صورت راي عدم اعتماد دو سوم هيئت رييسه مؤسسه ، عضو مورد نظر بر کنار مي شود.

بند 4) در صورت بر کناري يا استعفا و يا فوت يکي از اعضاء با پيشنهاد کميته فرهنگي و تصويب هيئت مديره فرد مناسب ديگري انتخاب و معرفي ميشود.

بند 5) در صورت اثبات تخلفات مالي و خسارات وارده ، شخص متخلف ضامن ميباشد.

 آئين نامه شامل چهار فصل و 10 ماده و 43 بند و 3 تبصره و 1 تذکر مي باشد و در تاريخ 21/10/86 به تصويب هيئت مديره مؤسسه خيريه و خدمات اجتماعي احسان خنج رسيد .

 

مشاهده سابقه پرداختهای خیرین