معاونت بانوان

 

                               شرح وظايف کميته بانوان

این شرح وظایف براساس ماده  بند 6  اساسنامه موسسه خیریه احسان خنج درتاریخ 5/4/1390 مصوب شده است.

دراین شرح وظایف به اختصار کمیته نامیده می شود.

الف)شرح وظايف واختيارات کميته:

1-    شناسایی وسازماندهی خواهران شهرجهت استفاده ازتوانایی های علمی،فکری و هنري.

2-    نظارت ،پیگیری وارزیابی فعالیتهای کمیسیونها.

3-    اجرای مصوبات ،دستورالعملها وسایرموارد درخواستی ازطرف هیأت مدیره.

4-    بررسی، جمع بندی وکارشناسی طرحهای ارائه شده ازسوی اعضای کمیته ازلحاظ محتوایی ومالی.

5-    ارائه طرح ها و راهکارهای مناسب به هیأت مدیره موسسه.

6-    برگزاری کارگاهای آموزشی وتوجیهی مورد نیاز.

7-    تصمیم گیری درمورد امورمالی کمیته.

8-    همکاری وهماهنگی باسایرکمیته ها وبخشهای موسسه درموارد لازم.

ب) وظايف واختيارات مسئول

1- مدیریت کمیته.

2 – ریاست جلسات کمیته.

3- پاسخ گویی نسبت به وظایف کمیته.

4- ابلاغ مصوبات مربوط هیأت مدیره به کمیته.

5- عزل اعضای کمیته وپذیرش یارداستعفای آنان.

6- نظارت برحسن اجرای مصوبات کمیته.

7- نظارت،پیگیری وارزیابی فعالیت کمسیونها.

8- بررسی وارزیابی عملکرد اعضای کمیته به منظور شناسایی بیشترتعهد،تخصص وکارآمدی آنان.

9- بررسی گزارشهای واصله ازاعضای کمیته.

ج)  وظايف واختيارات معاون

1- کمک به مسئول کمیته درانجام وظایف.

2- به عهده گرفتن وظایف واختیارات مسئول درغیاب ایشان.

3- شرکت درجلسات درغیاب مسئول.

4- پیگیری تصمیمات اتخاذ شده وارائه نتیجه به مسئول.

 

د)  وظايف واختيارات مسئول امورمالی

1- برآورد هزینه ها درآغازهرسال مالی باهماهنگی مسئول ،جهت طرح درکمیته وارائه آن به هیأت مدیره.

2- ثبت وضبط حسابهای مالی کمیته.

3- انجام امورمالی محوله ازطرف مسئول.

ه)  وظايف واختيارات منشی

1- تهیه وتنظیم تقویم جلسات باهماهنگی مسئول.

2- تنظیم دستورکارجلسه باهماهنگی مسئول.

3- تنظیم صورتجلسات کمیته.

4- تهیه پیش نویسی مکاتبات وارسال ودریافت نامه هامطابق مقررات دبیرخانه موسسه.

5- تقدیم نامه های دریافتی به مسئول.

6- تهیه گزارش فعالیتهاوارسال به مسئولین موسسه پس ازتأییددرکمیته.

7- جمع آوری وطبقه بندی گزارش فعالیت کمیسیونها وسایراعضای کمیته وارائه به مسئول کمیته.

شرح وظايف واختيارات مسئولين کميسيونها

1- برگزاری وریاست جلسات کمیسیون وارجاع مصوبات آن به کمیته جهت تأییدوابلاغ.

2- مدیریت ،هدایت،پیگیری وارزیابی فعالیتهای کمیسیون ونظارت برحسن اجرای مصوبات.

3- ارزیابی فعالیتهای کمیسیون وارائه گزارش به کمیته.

4- نظارت وپیگیری فعالیتهای اعضای کمیسیون وبرسی گزارشهای آنان.

الف) شرح وظايف واختيارات کميسيون مشارکت اجتماعی

1- برگزاری همایش،دوره آموزش وتهیه وتوزیع جزوات آموزشی و...درزمینه اهمیت وجایگاه مشارکت اجتماعی زنان.

2- همکاری باموسسات وسازمانهای محلی درزمینه فعالیتهای عمومی درشهر،نظیر:شهرداری،شورای شهر،بهداشت،بهزیستی و...

3- اصلاح فرهنگ وفرهنگ سازی درمناسبتهای اجتماعی ازجمله عروسی،تولد،تعزیه وشبهای قدر،اعیادو...

4- فعالیت درنشریات محلی،سراسری واینترنت.

5- اجرای مصوبات ودستورالعمل های مورددرخواست ازطرف کمیته وهیأت مدیره

6- دعوت ازکارشناسان جهت شرکت درجلسات ،بدون حق رأی.

7- همکاری باسایرکمیسیونهادرصورت لزوم.

ب) شرح وظايف واختيارات کمسيسيون تحقيقات

1- گسترش فرهنگ مطالعه ازطریق مختلف ازجمله: برگزاری مسابقات کتابخوانی ومقاله نویسی.

2- برگزاری دوره های آموزشی درزمینه های مختلف فکری،علمی وفرهنگی.

3- انجام تحقیقات درزمینه های موردنیاز.

4- همکاری بانشریات وسایت موسسه.

5- انتشار بورشورداخلی

6- برگزاری همایش علمی درزمینه مسایل مختلف زنان.

7- ارزیابی فعالیتهای کمیته.

8- اسیب شناسی فعالیتهای خواهران درابعادمختلف فکری، اجتماعی،ساختاری و...

9- اجرای مصوبات ودستورالعملهای کمیته وهیأت مدیره.

10- دعوت ازکارشناسانجهت شرکت درجلسات،بدون حق رأی.

ج) شرح وظايف واختيارات کميسيون خانواده

1- برگزاری نشستهای خانوادگی،سمینار،دوره آموزشی و...درزمینه حقوق متقابل زوجین.

2- برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقای سطح اگاهی والدین درزمینه ی اهمیت تربیت اسلامی وروش های آن درجوانب مختلف فکری،روحی،جسمی و...فرزندان.

3- برگزاری جلسات توجیهی  برای والدین درزمینه حقوق متقابل ونحوه تعامل فرزندان ووالدین.

4- برگزاری کلاس وبرنامه توجیهی وآموزشی برای دختران درزمینه های ویژه ی آنان مانند: مسایل بلوغ ،پوشش اسلامی ونقش دختران درآینده.

5- اقدام درزمینه ترویج نحوه ی تغذیه صحیح خانواده ها.

6- ارائه ی الگوی صحیح به خانواده ها مانند: اعتدال درهزینه های  مربوط به خوراک ،پوشاک،مسکن،  وسایل منزل ،تجملات،مخارج فرزندان.

7- فرهنگ سازی درزمینه ی رعایت احترام وادب نسبت به بزرگترها وبزرگان خانواده.

8- توجیه زنان درزمینه ی پوشش وآرایش مجازشرعی درمنزل (خانوادگی)ودرارتباط باافرادمحرم ودرجمع زنان.

9- توجیه زنان در زمینه ی حدود روابط ،پوشش واتخاذ زینت مجاز درارتباط با افراد نامحرم ،به ویژه خویشاوندان.

10- توجیه والدین درزمینه حدود روابط صحیح اسلامی میان فرزندان به ویژه میان فرزندان پسرودختر.

11- تهیه وتوزیع جزوات ،منابع وبروشوردرزمینه بهداشتی دوران بارداری،شیردهی وسلامت مادران .

12- برگزاری دوره های آموزشی برای توجیه والدین درزمینه ی حساسیت ومقتضیات دوران نوجوانی فرزندان.

13- اجرای مصوبات،بخش نامه ها،دستورالعملهاوسایرموارددرخواستی ازطرف موسسه وکمیته.

14- دعوت ازکارشناسان درصورت نیاز،بدون حق رأی.

15- همکاری باسایرکمیسیونهادرصورت لزوم،باهماهنگی مسئول کمیته.

16- انجام سایرامورمحوله ازطرف کمیته.

 

مشاهده سابقه پرداختهای خیرین