فرم دریافت کمکهای خیرین
نام :
نام خانوادگی :
نام پدر :
کد ملی :
جنسیت :
استان :
آدرس :
تلفن منزل :
تلفن مخل کار :
موبایل :
ایمیل :
نحوه آشنایی با موسسه :

در کدام یک از موارد ذیل می توانید با موسسه همکاری داشته باشید:

اشتغال و اشتغالزایی جهت خانواده های تحت پوشش و توانمند شدگان:

نذورات:

همکاری فرهنگی، اجتماعی:

کد امنیتی :
ورود کد امنیتی :


مشاهده سابقه پرداختهای خیرین